Convention: Dai-132-ki Bunbunmaru. Shinbun Tomo No Kai