Convention: Dai 10 Kai Chikashiki Shinkou no Tame no Doujinshi Kouzu Kai